ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563

       ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53  และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ข้อ 91 ซึ่งกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน และผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งมีกำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ นั้น จึงมีความจำเป็นต้องรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน อยู่ในตำแหน่งวาระ 1 ปี  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 13/2562  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 16  พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมบรรจงบุรี และมีมติคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 กำหนดเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ในที่ประชุมใหญ่ ตามที่สหกรณ์กำหนด ดังนี้  
 
       1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
              1.1  ผู้ตรวจสอบกิจการ   2   ตำแหน่ง
 
       2. คุณสมบัติผู้สมัคร
              2.1 ตามประกาศของนายทะเบียน
              2.2 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  
 
       3. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
              วันที่  2-11  ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด
 
       4. หลักฐานการรับสมัคร
              4.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1 ฉบับ 
              4.2 รูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 3 X 5  นิ้ว จำนวน  2 รูป
              4.3 สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ 
              4.4 เงินค่าธรรมเนียมสมัครจำนวน 500 บาท (สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
 
       5.ข้อกำหนดในการรับสมัคร 
              5.1 ในระหว่างเปิดรับสมัครคณะกรรมการรับสมัครจะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร ให้เสร็จสิ้นพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบหลักฐานให้ผู้สมัครทราบในวันรับสมัครของวันนั้นโดยจะ จัดให้มีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงตามลำดับจากการส่งใบสมัครก่อนหลัง  กรณีผู้สมัครมาถึงที่ทำการรับสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ให้ถือว่าผู้สมัครมาถึงที่รับสมัครพร้อมกัน และให้ใช้วิธีการตกลงกันเองหรือจับสลากหมายเลขผู้สมัคร 
              5.2..เมื่อคณะกรรมการรับสมัครและได้ให้หมายเลขผู้สมัครแล้วผู้สมัครจะถอนตัวจากการสมัครไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
       6. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
              สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมหมายเลขผู้สมัครให้ทราบ  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
                     
              ประกาศ  ณ วันที่   10   กันยายน  พุทธศักราช  2562
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง