ประกาศ รับสมัครกรรมการ ชุดที 55 ปี 2563

       ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 และ 52 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการอื่นอีก  จำนวน 10 คน รวมเป็น 11 คน และได้มีคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมาครบวาระในสิ้นปีงบประมาณ 2562  จำนวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 5 คน  จึงมีความจำเป็นต้องรับสมัคร คณะกรรมการ จำนวน 5 คน อยู่ในตำแหน่งวาระ 2 ปี  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 13/2562  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 16  พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมบรรจงบุรี และมีมติคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  กำหนดเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 พ.ศ.2563 ในวันประชุมใหญ่ตามที่สหกรณ์กำหนด ดังนี้  
       1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
                1.1  กรรมการดำเนินการ    5    ตำแหน่ง
 
       2. คุณสมบัติผู้สมัคร
                  2.1 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  มาตรา  50,52  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2553 มาตรา 50,52
                  2.2 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  
 
       3. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
                  วันที่ 2-11 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30-16.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด
 
       4. หลักฐานการรับสมัคร
                  4.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ 
                  4.2 รูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 3 X 5  นิ้ว จำนวน  2 รูป 
                  4.3 เงินค่าธรรมเนียมสมัครจำนวน 500 บาท (สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
 
       5..ข้อกำหนดในการรับสมัคร 
                  5.1 ในระหว่างเปิดรับสมัครคณะกรรมการรับสมัครจะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร ให้เสร็จสิ้นพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบหลักฐานให้ผู้สมัครทราบในวันรับสมัครของวันนั้น โดยจะจัดให้มีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงตามลำดับจากการส่งใบสมัครก่อน หลัง  กรณีผู้สมัครมาถึงที่ทำการรับสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ให้ถือว่าผู้สมัครมาถึงที่รับสมัครพร้อมกัน และให้ใช้วิธีการตกลงกันเองหรือจับสลากหมายเลขผู้สมัคร 
                  5.2..เมื่อคณะกรรมการรับสมัคร ได้ให้หมายเลขผู้สมัครแล้วผู้สมัครจะถอนตัวจาก
การสมัครไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
       6. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  
                  สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมหมายเลขผู้สมัครให้ทราบ   ในวันที่  15  ตุลาคม 2562
 
                    ประกาศ  ณ วันที่  10  กันยายน  พุทธศักราช  2562
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง