ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

         ด้วยสถานการณ์ทางด้านการเงินของสหกรณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้นทำให้ต้นทุนในการดำเนินการสหกรณ์ลดลง สหกรณ์ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของสมาชิก จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54  ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการศึกษาไว้ ดังนี้
 
         -  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา จากอัตราร้อยละ  6.30 บาท/ปี   เป็นอัตราร้อยละ  5.00 บาท/ปี  และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่นๆให้คงเดิมไว้ก่อน
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง