ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก

       เพื่อให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้องกับสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง นั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  54  ครั้งที่  13/2562  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2562  เพื่อเป็นการสมควรในการบริหารจึงเห็นชอบให้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อการศึกษาไว้  ดังนี้
 
       - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษา  จากอัตราร้อยละ  6.20  บาท/ปี   เป็นอัตราร้อยละ  4.50 บาท/ปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทอื่นๆให้คงเดิมไว้ก่อน
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง