ประกาศ สหกรณ์หยุดให้บริการสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

       ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  นั้น
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงขอประกาศให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดให้บริการแก่สมาชิกเป็นเวลา  1 วัน 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง