ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต

        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด   มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิก และเพื่อจะนำข้อมูลเสนอราคาเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หากท่านมีความประสงค์ จะเสนอราคาดังกล่าว   ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ภายในวันที่  25  เมษายน 2562  เวลา  16.00 น. ณ  ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  โดยทางสหกรณ์ฯ  ขอแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังเอกสารแนบ

 

 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง