ประกาศ การให้เงินกู้ แก่ข้าราชการบำนาญ

         ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุดที่ 54 ประชุมครั้งที่  6/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562 ได้มีมติกำหนดสิทธิการกู้เงินของข้าราชการบำนาญ ดั้งนี้

         1. การกู้เงินสามัญทั่วไป  ให้กู้ได้ไม่เกิน เงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตที่ได้รับบวกด้วยทุนเรือนหุ้นของสมาชิกที่ถืออยู่ในสหกรณ์   ทั้งนี้โดยให้ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือนจนหมดหนี้  แต่ระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 240 งวด
         2. การกู้เงินฉุกเฉิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000.-บาท  แต่ต้องไม่เกินค่าหุ้นของสมาชิกที่ถืออยู่ในสหกรณ์ และได้ทำประกันชีวิตไว้กับสหกรณ์แล้ว 1 กรมธรรม์  โดยให้ส่งเงินต้นร้อยละ 1 ของเงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน จนกว่าจะหมดหนี้
 
         โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  13  กุมภาพันธ์  2562   เป็นต้นไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง