ประกาศ สหกรณ์หยุดให้บริการสมาชิก

      ด้วยวันที่  26 กุมภาพันธ์  2562  ตรงกับวันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมทำพิธีถวายสักการะเพื่อรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”  ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  นั้น

    คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54  ประชุมครั้งที่  6/2562  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562 ได้มีมติให้สหกรณ์หยุดให้บริการแก่สมาชิก  ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นเวลา  1 วัน  เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง