ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต

         ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด   มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิก และเพื่อจะนำข้อมูลเสนอราคาเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หากท่านมีความประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว   ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ภายในวันที่  30 มกราคม 2562  เวลา  10.00 น. ณ  ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  โดยทางสหกรณ์ฯ  
ขอแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
 
         1. ทุนประกัน  จำนวน  300,000.00  บาท / คน
         2. เงื่อนไขการทำประกันคุ้มครองสมาชิกเสียชีวิตทุกกรณี
         3. วันเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  (อายุกรมธรรม์คุ้มครอง 1 ปี)
         4. อัตราการเสียชีวิตทั้งหมด ย้อนหลัง  3  ปี
                  -  ปี  2559 จำนวน   22   ราย
                  -  ปี  2560 จำนวน   14   ราย    
                  -  ปี  2561 จำนวน    29  ราย    
 
         ผู้สนใจที่จะเสนอราคาให้บริการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  โทรศัพท์  077- 201164-5  หรือ  www.suratpolice-coop.com
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง