ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

       ด้วยสหกรณ์ได้คำนึงถึงสถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ซึ่งสมาชิกได้รับความเดือดร้อนจากการดำรงชีพมากขึ้น  สหกรณ์ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของสมาชิกเป็นหลัก จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54  ครั้งที่ 3/2562เมื่อวันที่  17  ธันวาคม 2561  ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง  และให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ ดังนี้
 
       1. เงินกู้สามัญทั่วไป   จากอัตราร้อยละ  6.30 บาท/ปี    เป็นอัตราร้อยละ  6.15  บาท/ปี
       2. เงินกู้ฉุกเฉิน   จากอัตราร้อยละ  6.30  บาท/ปี   เป็นอัตราร้อยละ  6.15  บาท/ปี
 
       และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่นๆให้คงเดิมไว้ก่อน
 
      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1   เดือนมกราคม  พุทธศักราช   2562   เป็นต้นไป
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง