ประกาศ หลักเกณฑ์การให้สมาชิกเช่ารถตู้ของสหกรณ์

        ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด  ชุดที่ 54  ประชุมครั้งที่  2/2562   เมื่อวันที่  11  ธันวาคม 2561   ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การให้สมาชิกเช่ารถตู้ของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกเช่ารถตู้ได้ครั้งละไม่เกิน 2 วัน และคิดค่าเช่าวันละ 1,000.-บาท  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้รถต้องนำไปใช้เพื่อกิจธุระเกี่ยวกับสมาชิกเท่านั้น  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 

 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง