ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกหน่วย

      ด้วยตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ได้อนุมัติงบประมาณแผนงานโครงการประจำปี 2562 ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกหน่วย  ตามงบประมาณที่ตั้งไว้  จำนวนเงิน 1,000,000 บาท  นั้น  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่ 11ธันวาคม 2561  ได้มติกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกหน่วย  ไว้ดังนี้
 
      1.หน่วยที่มีสมาชิกจำนวน      1 -100  คน   สนับสนุนไม่เกิน  25,000.- บาท  
      2.หน่วยที่มีสมาชิกจำนวน  101 -200  คน   สนับสนุนไม่เกิน  30,000.- บาท  
      3.หน่วยที่มีสมาชิกจำนวน  201 -300  คน   สนับสนุนไม่เกิน  40,000.- บาท   
 
      โดยให้แต่ละหน่วยงานทำหนังสือถึงสหกรณ์เพื่อขอสนับสนุนและในการขอสนับสนุนนั้นต้องลงนามโดย ผู้กำกับการ หัวหน้าหน่วย หรือ รรท. เท่านั้น   
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง