ประกาศ ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน

       เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซด์  www.suratpolice-coop.com ฐานข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ซึ่งสามารถเปิดดูข้อมูลทางเว็บไซด์ และสามารถพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือนและใบเสร็จพิเศษได้ด้วยตัวเอง  ผ่านทางเครื่องอิเล็คทรอนิคส์ได้  และสมาชิกสามารถดูใบเสร็จย้อนหลังได้ 2 ปี  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  53 จึงได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 และที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้แก่สมาชิก ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  (โดยยกเว้นสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการบำนาญ และสังกัดต่างจังหวัด)   
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง