ประกาศ ปรับปรุงบัญชีของสหกรณ์

      ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ได้มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ปรับปรุงบัญชี จากบัญชีเงินรอจ่ายคืน จำนวน  1 รายการ  เป็นเงิน  197.61 บาท  ที่ไม่สามารถจ่ายคืนให้เจ้าตัวได้  ซึ่งสหกรณ์ได้บันทึกบัญชี รายการเงินรอจ่ายคืน  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม 2551  สมาชิกชื่อ  ส.ต.อ.เมธา วารีเพชร  จำนวนเงิน  197.61  บาท ซึ่งสมาชิกเสียชีวิตและไม่สามารถติดต่อทายาทได้ นั้น 
 
      สหกรณ์จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากไม่ทายาทมาติดต่อ ภายในระยะเวลา 1  เดือน สหกรณ์จะปรับปรุงจากบัญชีเงินรอจ่ายคืนเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ ต่อไป
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง