ประกาศ เสนอราคาประกันชีวิต

       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิก และเพื่อจะนำข้อมูลเสนอราคาเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หากท่านมีความประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ภายในวันที่  11  ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ  ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยทางสหกรณ์ฯ 
ขอแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
 
       1. จำนวนสมาชิกที่ทำประกันชีวิต  2,525 ราย  (ยอดประมาณการ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)
       2. ทุนประกัน  จำนวน  600,000.00  บาท / คน
       3. เงื่อนไขการทำประกันคุ้มครองสมาชิกเสียชีวิตทุกกรณี
       4. วันเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่  31  ธันวาคม 2561  ถึง วันที่  30 ธันวาคม 2562
       5. อัตราการเสียชีวิต ย้อนหลัง  3  ปี
              -  ปี  2559 จำนวน      6   ราย    
              -  ปี  2560 จำนวน     13   ราย
              -  ปี  2561 จำนวน     15   ราย   (ข้อมูล ณ วันที่  27 พฤศจิกายน 2561)
 
       ผู้สนใจที่จะเสนอราคาให้บริการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  โทรศัพท์  077- 201164-5  หรือ  www.suratpolice-coop.com
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง