ประกาศ ผลคะแนนการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ/ กรรมการดำเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

       ตามที่สหกรณ์ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  และที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ประจำปี 2562  ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ  5 ตำแหน่ง  และผู้ตรวจสอบกิจการ 2 ตำแหน่ง  จึงขอประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งผู้สมัคร  ดังเอกสารแนบ

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง