ประกาศ รายชื่อสมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

     ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด  ได้ประกาศให้สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561 
ระหว่างวันที่  12 ตุลาคม  – 15 พฤศจิกายน 2561  และกำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 
วันเสาร์ที่  24 พฤศจิกายน 2561  นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงสรุปจำนวนทุนบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนแต่ละประเภท ดังนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า สำหรับทุนบุตรสมาชิกประเภททุนเรียนดี
ให้สมาชิกนำบุตรมารับทุนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
โดยลงทะเบียนรับทุนตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป  และสำหรับทุนบุตรสมาชิกประเภททุนส่งเสริมการศึกษา  
สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง