แนวทางการปฏิบัติในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประจำปี 2561

      ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 และในวันดังกล่าวได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ ,กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี  2562 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์ยุติธรรม  จึงขอประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประจำปี2561ดังต่อไปนี้
 
      1.สมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา  08.30 - 14.00  น.
      2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้สมาชิกแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก
      3. ห้ามหาเสียงในเขตเลือกตั้ง
      4. หากผู้ใดทุจริตการเลือกตั้ง ใช้สิทธิแทนผู้อื่น รับค่าตอบแทนของผู้อื่น สหกรณ์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง