ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

     ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มีมติกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โดยให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-14.00 น. ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง