ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ประจำปี 2562  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการ  5 ตำแหน่ง และผู้ตรวจสอบกิจการ  2 ตำแหน่ง  ในระหว่างวันที่  2-12 ตุลาคม 2561  นั้น  สหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครลงรับการเลือกตั้ง   ดังเอกสารแนบ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง