ประกาศ การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2561
ด้วย คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด  ชุดที่ 53  ได้กําหนดวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561  วันเสาร์ที่  24  พฤศจิกายน 2561   และในวันดังกล่าวสหกรณ์ได้มีการ
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเป็นประจำทุกปี นั้น  เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560  ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 3,000,000.-บาท ไว้นั้น  คณะกรรมการจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไว้ ดังเอกสารแนบ
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง