การแจ้งรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน
     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561  และรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นั้น
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคาร  ให้สมาชิกสามารถแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยอื่นๆ ให้ทางสหกรณ์ทราบ ทางโทรสารหมายเลข  077-221515  ภายในวันที่  31 ตุลาคม 2561  เท่านั้น
 
หมายเหตุ    หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงสหกรณ์จะโอนเงิน ปันผล-เฉลี่ยคืน เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ที่รับเงินเดือน  และสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.suratpolice.coop.com 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง