ประกาศ จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี, บัตรเลือกตั้ง, คูปองลงทะเบียน

       ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด มีความประสงค์จัดพิมพ์รายงานประจำปี บัตรเลือกตั้ง คูปองลงทะเบียน  เพื่อใช้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 หากท่านมีความประสงค์จะเสนอการให้บริการ  ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ซึ่งมีข้อมูลประกอบดังนี้
 
       1. รายงานประจำปี 2561
 
         1. พิมพ์รายงานประจำปี 2561  จำนวน 1,700  เล่ม
         2. ใช้กระดาษอาร์ต ความหนา  80  แกรม  ขนาดเล่ม  19.5 x 27.5 ซม. 
         3. ปกหน้า – ปกหลัง  ปั้มตัวหนังสือนูน เคลือบอัด UV กระดาษอาร์ตมันหนา 180  แกรม 
         4. เนื้อหาสีน้ำเงิน จำนวน 140  หน้า 
         5. เนื้อหากระดาษอาร์ตพิมพ์  4  สี จำนวน  60  หน้า  
 
       2. บัตรเลือกตั้งและคูปอง
 
         1. บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ จำนวน  85 เล่ม เล่ม@  50  ใบ
         2. บัตรเลือกตั้งกรรมการ จำนวน  85 เล่ม เล่ม@  50  ใบ 
         3. บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน  85 เล่ม เล่ม@  50  ใบ
         4. คูปองลงทะเบียนมี 4 ส่วน 4 สี  จำนวน  90 เล่ม เล่ม@  50  ใบ

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง