ประกาศ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

        ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53  และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ข้อ 91 ซึ่งกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน และผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งมีกำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ นั้น จึงมีความจำเป็นต้องรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน อยู่ในตำแหน่งวาระ 1 ปี  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ในวันเสาร์ที่ 24  พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี และกำหนดเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการในที่ประชุมใหญ่ตามที่สหกรณ์กำหนด ดังเอกสารแนบ
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง