ประกาศ การรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 พ.ศ. 2562

          ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 และ 52 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการอื่นอีก  จำนวน 10 คน รวมเป็น 11 คน และได้มีคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมาครบวาระในสิ้นปีงบประมาณ 2561  จำนวน 6  คน  ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 5 คน  จึงมีความจำเป็นต้องรับสมัครประธานกรรมการ 1 คน  คณะกรรมการ จำนวน 5 คน อยู่ในตำแหน่งวาระ 2 ปี  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2561  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมบรรจงบุรี และมีมติคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 กำหนดเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 พ.ศ.2562 ในวันประชุมใหญ่ตามที่สหกรณ์กำหนด ดังเอกสารแนบ
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง