ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

             ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   ในระหว่างวันที่ 12-27 มิถุนายน 2561  และสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  สหกรณ์จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้ 
 
             1. น.ส.นิภาพรรณ  ฤกษ์อ่อน
 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   จึงขอแจ้งให้ น.ส.นิภาพรรณ  ฤกษ์อ่อน ซึ่งได้สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  เวลา  09.00 -10.00 น. ณ.สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง