ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

       ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ในระหว่างวันที่ 12-27 มิถุนายน 2561  และสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2561 นั้น  สหกรณ์จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ดังนี้ 
 
       1. น.ส.นิภาพรรณ  ฤกษ์อ่อน  
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงขอแจ้งให้ น.ส.นิภาพรรณ  ฤกษ์อ่อน ซึ่งได้สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด มาสอบสัมภาษณ์ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  เวลา  10.00 น.
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง