ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

           ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ในระหว่างวันที่ 12-27 มิถุนายน 2561 นั้น สหกรณ์จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามรายชื่อ  ดังนี้ 
 
           1. น.ส.นิภาพรรณ   ฤกษ์อ่อน
 
           ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์  ในวันที่  6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง