ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
 1. วันที่รับสมัคร  วันที่  12-27 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. สถานที่รับสมัคร   สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   เลขที่ 128/4 หมู่ 10 ตำบลวัดประดู่   อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. การยื่นใบสมัคร  สมัครด้วยตนเองโดยใช้ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนดพร้อมค่าสมัคร 100 บาท  ซึ่งทางสหกรณ์ฯ จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ในวันที่  29  มิถุนายน 2561
 5. สอบคัดเลือก  วันที่  6  กรกฎาคม  2561
  - สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
 6. การประกาศผลสอบข้อเขียน   วันที่  10  กรกฎาคม 2561
 7. สอบสัมภาษณ์    วันที่  17  กรกฎาคม 2561
  - สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
  - ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 8. การประกาศผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง