ประกาศ ผลการสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

       ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   ในระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม 2561  และสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้วในวันที่  4 มิถุนายน 2561 นั้น  
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   จึงขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง