ประกาศ ผลคะแนนสอบข้อเขียน

       ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ในระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม 2561 และสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นั้น  สหกรณ์จึงประกาศผลสอบข้อเขียน ดังนี้ 
 
       1. น.ส.ศริมา  ขำสุข                            ได้คะแนน 86 คะแนน
       2. น.ส.รวมพร  หนูหวาน                      ได้คะแนน 58 คะแนน
       3. น.ส.รัชณิกร กีรติภัทรกาญจน์           ได้คะแนน 49 คะแนน
       4. น.ส.ฐิติพร โรยทองคำ                    ได้คะแนน   8 คะแนน
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จึงขอแจ้งให้ น.ส.ศริมา ขำสุข  ซึ่งได้สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด มาสอบสัมภาษณ์ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง