ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

         ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ในระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม 2561 นั้น สหกรณ์จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามรายชื่อ  ดังนี้

1. น.ส.ศริมา  ขำสุข                     
2. น.ส.รวมพร  หนูหวาน             
3. น.ส.รัชณิกร  กีรติภัทรกาญจน์
4. น.ส.ฐิติพร  โรยทองคำ 

        ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์  ในวันที่  25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ.สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   

                      ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง