ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ
 1. วันที่รับสมัคร  วันที่  7-18 พฤษภาคม 2561  ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. สถานที่รับสมัคร  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  เลขที่ 128/4 หมู่ 10 ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ในวันที่  22 พฤษภาคม 2561 
 4. สอบคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
  - สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
 5. การประกาศผลสอบข้อเขียน  วันที่  31  พฤษภาคม 2561
 6. สอบสัมภาษณ์  วันที่  4  มิถุนายน 2561
  - สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
  - ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 7. การประกาศผล
  - ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ใน วันที่  7  มิถุนายน 2561 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง