ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ด้วยปรากฏว่าปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สมาชิกจะต้องนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพตามความจำเป็นมากขึ้น อาจทำให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน สหกรณ์ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของสมาชิก จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 13/2558  วันที่ 14 กันยายน 2558 ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง  และให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ ดังนี้
 
1. เงินกู้สามัญทั่วไป ร้อยละ 6.60  บาท  ต่อปี
2. เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ  6.60  บาท  ต่อปี
3. เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำ ร้อยละ  6.10  บาท  ต่อปี
4. เงินกู้สามัญอาวุธปืน ร้อยละ  6.10  บาท  ต่อปี
5. เงินกู้สามัญซื้อคอมพิวเตอร์ ร้อยละ  6.10  บาท  ต่อปี
6. เงินกู้สามัญซื้อรถจักรยานยนต์ ร้อยละ  6.10  บาท  ต่อปี
7. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา  ร้อยละ  6.60  บาท  ต่อปี
8. เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ร้อยละ  6.30  บาท  ต่อปี
9. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ    ร้อยละ  6.00  บาท  ต่อปี

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   30  กันยายน   2558   เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ วันที่   14   กันยายน  พุทธศักราช  2558

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง