ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงิน

เนื่องจากสหกรณ์มีการปิดบัญชีสิ้นปี  ณ วันที่ 30  กันยายน  ของทุกปีนั้น   คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50  ครั้งที่ 13/2558  ประชุมเมื่อวันที่ 14  กันยายน 2558   ได้มีมติให้สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกเป็นเวลา  1 วัน  ในวันพฤหัสบดีที่  1 ตุลาคม 2558  เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วในการปิดระบบงานและปิดบัญชีประจำปี 2558  ดังกล่าว

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง