ประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 พ.ศ. 2559

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 และ 52 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการอื่นอีก จำนวน 10 คน และได้มีคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมาครบวาระในสิ้นปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5 ท่าน จึงมีความจำเป็นต้องรับสมัครคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน อยู่ในตำแหน่งวาระ 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 21พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมบรรจงบุรี และมติคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 กำหนดเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ตามที่สหกรณ์กำหนด ดังนี้  

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1  กรรมการดำเนินการ    5    ตำแหน่ง

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 52 
2.2 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด พ.ศ. 2554 ข้อ 63

3. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
  วันที่ 2-16 ตุลาคม 2558 เวลาราชการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
4.2 รูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 3 X 5  นิ้ว จำนวน  2 รูป 
4.3 เงินค่าธรรมเนียมสมัครจำนวน 200 บาท (สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)

5..ข้อกำหนดในการรับสมัคร 
5.1 ในระหว่างเปิดรับสมัครคณะกรรมการรับสมัครจะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร ให้เสร็จสิ้นพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบหลักฐานให้ผู้สมัครทราบในวันรับสมัครของวันนั้นโดยจะ จัดให้มีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงตามลำดับจากการส่งใบสมัครก่อนหลัง  กรณีผู้สมัครมาถึงที่ทำการรับสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ให้ถือว่าผู้สมัครมาถึงที่รับสมัครพร้อมกัน และให้ใช้วิธีการตกลงกันเองหรือจับสลากหมายเลขผู้สมัคร 
5.2..เมื่อคณะกรรมการรับสมัครและได้ให้หมายเลขผู้สมัครแล้วผู้สมัครจะถอนตัวจากการสมัครไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

6. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมหมายเลขผู้สมัครให้ทราบ  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง