ประกาศ เรื่อง จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี, บัตรเลือกตั้ง, คูปองลงทะเบียน

ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด   มีความประสงค์   จัดพิมพ์รายงานประจำปี   บัตรเลือกตั้ง คูปองลงทะเบียน
เพื่อใช้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  หากท่านมีความประสงค์จะเสนอการให้บริการ  ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด  ซึ่งมีข้อมูลประกอบดังนี้

1. รายงานประจำปี 2558
1. พิมพ์รายงานประจำปี 2558  จำนวน 1,700  เล่ม  
2. กระดาษอาร์ตขนาด A4   ความหนา  80   แกรม 
3. ปกหน้า – ปกหลัง  ปั้มตัวหนังสือนูน  กระดาษอาร์ตมันหนา 180  แกรม 
4. เนื้อหาสีน้ำเงิน จำนวน 140  หน้า 
5. เนื้อหากระดาษอาร์ตพิมพ์  4  สี   จำนวน  60  หน้า  
 
2. บัตรเลือกตั้งและคูปอง
1.  บัตรเลือกตั้งกรรมการ จำนวน  75  เล่ม    เล่ม@  50  ใบ 
2.  บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน  75  เล่ม    เล่ม@  50  ใบ
3.  คูปองลงทะเบียนมี 4 ส่วน 4 สี จำนวน  100  เล่ม   เล่ม@  50  ใบ
 
กำหนดยื่นเสนอราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 – 30  กันยายน 2558 ในวันทำการปกติเวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  077-201164-5   ในวันและเวลาราชการ
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง