ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

เพื่อให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้องกับสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง นั้น  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  50  ครั้งที่  13/2558  เมื่อวันที่  14 กันยายน 2558  เพื่อเป็นการสมควรในการบริหารจึงเห็นชอบให้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไว้  ดังนี้
 
1. เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ  3.50  บาท  ต่อปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ  4.00  บาท  ต่อปี
3. เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ร้อยละ  4.50  บาท  ต่อปี
4. เงินฝากประจำ  12  เดือน ร้อยละ  4.50  บาท  ต่อปี
5. เงินฝากประจำ  24  เดือน ร้อยละ  5.00  บาท  ต่อปี

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   30  กันยายน   2558   เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ วันที่   14  กันยายน  พุทธศักราช  2558

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง