ประกาศ สอบราคาจัดทำของที่ระลึกประชุมใหญ่

ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด   มีความประสงค์จัดซื้อกระเป๋าเป้สะพายหลัง เพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยให้การจัดซื้อ เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2556 หมวดที่ 2  การจัดหาพัสดุ ข้อ 5.4 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยได้กำหนดรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้
         1. กระเป๋าเป้สะพายหลัง  ขนาด  กว้าง x หนา x สูง  =  15 x 6 x 18  นิ้ว
         2. ผ้าทำกระเป๋า 1680D  สีดำ มีโลโก้สหกรณ์ 
         3. จำนวน  3,000  ใบ
         กำหนดยื่นเสนอราคา  ตั้งแต่วันที่ 11-31  สิงหาคม 2558  ในวันทำการปกติเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.suratpolice-coop.com หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-201164-5  ในวันและเวลาราชการ
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง