ประกาศ เรื่อง งดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทวีทรัพย์

     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ได้เปิดรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ทวีทรัพย์  เป็นครั้งคราว นั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่  50  ครั้งที่ 11 / 2558เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2558  ได้มีมติให้สหกรณ์งดรับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ไว้ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่  
16 กรกฎาคม 2558  เป็นต้นไป  สำหรับสมาชิกที่เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ทวีทรัพย์อยู่แล้วก็ให้คงไว้ตามเดิม

 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง