ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้
        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ขยายวงเงินกู้สามัญสูงสุดถึง 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทำให้การพิจารณาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ รอบคอบ สมาชิกและครอบครัวไม่เดือดร้อน  เป็นไปตามมาตรฐานด้านการพิจารณาเงินกู้ของสถาบันการเงินและสหกรณ์ 
        คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50  ครั้งที่ 9 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558  จึงได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ให้แก่สมาชิกเพิ่มเติม  โดย สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินสามัญจะต้องไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้มาก่อนอย่างน้อย  3  เดือน  
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง