ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต

              ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด   มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิก และเพื่อจะนำข้อมูลเสนอราคาเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 10 เมษายน 2558      หากท่านมีความประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว   ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ภายในวันที่  8  เมษายน 2558  เวลา  16.00 น. และทางสหกรณ์จะดำเนินการเปิดซองเสนอราคา  
ในวันศุกร์  ที่  10  เมษายน 2558  เวลา  13.00 น.  ซึ่งมีข้อมูลประกอบดังนี้

 
1. จำนวนสมาชิกที่ทำประกันชีวิตยอดประมาณการ  2,386  ราย
2. ทุนประกัน  จำนวน  500,000  บาท
3. วันเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่  7 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่  6 พฤษภาคม  2559
4. อัตราสมาชิกที่ทำประกันชีวิตกลุ่ม  ย้อนหลัง  3  ปี
-  ปี  2555 จำนวน  1,899   ราย
-  ปี  2556 จำนวน  2,150   ราย
-  ปี  2557 จำนวน  2,301   ราย
5.    อัตราการเสียชีวิต ย้อนหลัง  3  ปี
-  ปี  2555 จำนวน    8   ราย
-  ปี  2556 จำนวน    7   ราย
-  ปี  2557 จำนวน    8   ราย 
 
              ผู้สนใจที่จะเสนอราคาให้บริการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  โทรศัพท์  077- 201164-5  หรือ  www.suratpolice-coop.com
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง