เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การให้บริการด้านการออม การให้เงินกู้ยืม การจัดสวัสดิการ การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฎิบัติงาน

 

img_9878
img_9879
img_9881
img_9890
img_9892
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง