เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การให้บริการด้านการออม การให้เงินกู้ยืม การจัดสวัสดิการ การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฎิบัติงาน

 

img_9859
img_9860
img_9864
img_9866
img_9870
img_9871
img_9872
img_9873
img_9874
img_9875
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง