เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558  คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  นำโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ   เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

img_9604
img_9605
img_9608
img_9611
img_9615
img_9616
img_9618
img_9621
img_9623
img_9625
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง