เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ได้จัดเสวนาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของสหกรณ์ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทน ได้รับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง   และมติคณะกรรมการ  รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนรับทราบนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดการประสานงานที่ดีขึ้นในอนาคต  ณ ห้องจัสมิน 2 โรงแรมนิภาการ์เด้น  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

img_9447
img_9449
img_9451
img_9452
img_9454
img_9460
img_9461
img_9464
img_9465
img_9469
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง