วันที่ 9 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ ของแต่ละสถานีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอุปกรณ์ได้ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ ที่จำเป็นตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ

 

surat_620409_01
surat_620409_02
surat_620409_03
surat_620409_04
surat_620409_05
surat_620409_06
surat_620409_07
surat_620409_08
surat_620409_09
surat_620409_10
surat_620409_11
surat_620409_12
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง