วันที่ 8 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทนสมาชิก ที่ทำหน้าที่หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้สหกรณ์ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  พรบ.สหกรณ์  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง   และมติคณะกรรมการ  รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนรับทราบนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เดินไปในทิศทางเดียวกัน  

IMG_2495
IMG_2499
IMG_2501
IMG_2502
IMG_2504
IMG_2505
IMG_2507
IMG_2509
IMG_2510
IMG_2511
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง