วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสหกรณ์ทุกภาคส่วน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2562" เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณขององค์ผู้ให้กำเนิด"สหกรณ์"  และส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ตระหนักถึงคุณค่าและศรัทธาในระบบสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ สนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

IMG_2372
IMG_2374
IMG_2375
IMG_2376
IMG_2377
IMG_2378
IMG_2379
IMG_2380
IMG_2381
IMG_2382
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 6
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง