วันที่ 8 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อให้สมาชิกได้รู้ถึง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และรับฟังปัญหาและความต้องการของสมาชิกเพื่อเป็นแนวในการจัดทำโครงการ งบประมาณเสนอที่ประชุมใหญ่ ในปี 2562 ซึ่งจะประชุมใหญ่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์ และให้สมาชิกได้รับรู้ผลการดำเนินการของสหกรณ์ในรอบปี 2561  
img_1852
img_1853
img_1854
img_1856
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง